BAZA WIEDZY

Dotacja na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (tzw. dotacja podręcznikowa)

1. Podstawa prawna

Przepisy prawne określające zasady naliczania i rozliczania dotacji na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (tzw. dotacja podręcznikowa) zostały zawarte w rozdziale 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) oraz akcie wykonawczym do ustawy:

  1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 60 i art. 113 ust. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Wysokość dotacji celowej

Dotacja na wyposażenie szkoły w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe naliczana i przekazywana jest na podstawie informacji i wniosków składanych  przez dyrektorów szkół oraz wniosków jednostek samorządu terytorialnego.

Udzielenie dotacji celowej jednostce samorządu terytorialnego  przez wojewodę następuje w trzech terminach, tj. do:

    1. dnia 4 czerwca – w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego, który został przekazany w terminie od 15 kwietnia do dnia 5 maja;
    2. dnia 9 sierpnia – w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego, który został przekazany w terminie od dnia 6 maja do dnia 10 lipca;
    3. dnia 15 października – w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego, który został przekazany w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września.

Przekazanie dotacji celowej przez wojewodę następuje w terminie od 6 maja do 15 października.

Od 1 kwietnia 2018 r. zrezygnowano  z dokonywania aktualizacji wniosku i informacji w sierpniu (po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym). Aktualizacje powinny być dokonywane na bieżąco w związku ze zmianą prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół.

Od 1 kwietnia 2018 r. koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego.

 

3. Wydatkowanie i rozliczenie dotacji celowej

Zadanie polegające na zapewnieniu uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest w całości finansowane w ramach dotacji celowej (zadanie zlecone). Oznacza to konieczność bardzo dokładnego wyliczania dotacji i jej szczegółowego rozliczania.

Od 1 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, znacząco upraszczające procedury rozliczania dotacji podręcznikowej.

Główna zmiana w tym zakresie to możliwość dokonywania przesunięć środków finansowych pomiędzy odpowiednimi klasami np. w wyniku powstałych oszczędności przy zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów innej klasy objętych dotacja celową w danym roku szkolnym. Dyrektor szkoły ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych (który obowiązywał będzie przez kolejne 3 lata szkolne), oraz materiałów ćwiczeniowych (zgodnie z art. 22ab ust. 4 ustawy o systemie oświaty), w uzasadnionych przypadkach będzie mógł wyrazić zgodę na zwiększeniu kosztu zakupu takiego kompletu na ucznia danej klasy. Jednakże powyższe regulacje nie dotyczą kwot dotacji celowej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zwiększanych określonymi wskaźnikami).

Przepisy regulujące kwestie związane z refundacją poniesionych wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla danej klasy są zawarte w art. 57 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dotacja celowa jest rozliczana z łącznej kwoty dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w danym roku budżetowym. Szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej określony został określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 60 i art. 113 ust. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W czym możemy Państwu pomóc?

Zaufaj specjalistom