Aktualizacja kwot dotacji od listopada – na podstawie dodatkowych metryczek

Zakończył się październik – to od 2 lat ostatni miesiąc aktualizacji stawek dotacji na dany rok. Nowe stawki są wypłacane od listopada, ale z wyrównaniem od stycznia. W tym roku aktualizacja była trudniejsza niż zwykle, bo wiązała się z dodatkowym podziałem subwencji oświatowej w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

W związku z art. 14 ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela należy zaktualizować dotacje wypłacane publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zostało to wyraźnie zapisane w przepisach prawa i nie ulega wątpliwości, że należy bezwzględnie zastosować się do przepisów ustawy. Oznacza to, że publiczne jednostki oświatowe otrzymają wyższą dotację na ucznia, gdyż wzrośnie w takim przypadku kwota subwencji oświatowej przypadającej na ucznia w roku 2019. Jest to związane z dodatkowym podziałem subwencji oświatowej, który jednak objął tylko publiczne jednostki oświatowe.

Publiczne szkoły otrzymają więc od listopada wyższą kwotę dotacji, gdyż należy przeliczyć stawki dotacji według wyższej kwoty subwencji oświatowej przypadającej na ucznia. Ponadto na podstawie nowych wyższych stawek, które obowiązują od listopada należy wyrównać wypłaconą dotację od stycznia. Natomiast niepublicznych szkół aktualizacja nie dotyczy, gdyż algorytm nie przewidział wyższych kwot na ucznia w przypadku takich szkół. Oznacza to, że w przypadku niepublicznych szkół aktualizacji nie dokonuje się i stawki nie wzrosną.

Placówki wychowania przedszkolnego są dotowane w oparciu o tzw. podstawową kwotę dotacji, której wysokość odzwierciedla wydatki samorządu na przedszkola prowadzone przez samorząd. Wydatki samorządu wzrosną, gdyż muszą uwzględniać podwyżki nauczycieli, co przełoży że się na wyższą stawkę dotacji. W październiku jest także dokonywana aktualizacja podstawowych kwot dotacji w oparciu o budżet samorządu według stanu na dzień 30 września. Budżet taki będzie już zakładał zwiększone wydatki na podwyżki nauczycieli od września. Oznacza to, że od listopada zarówno publiczne, jak i niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego otrzymają wyższe kwoty dotacji. Natomiast inaczej będzie w przypadku dotowania ucznia niepełnosprawnego w placówce wychowania przedszkolnego. Uczeń taki jest dotowany w oparciu o kwoty przewidziane w subwencji oświatowej, które wzrosły, ale tylko w odniesieniu do publicznych placówek. Uczeń niepełnosprawny w publicznej placówce wychowania przedszkolnego otrzyma więc od listopada wyższą stawkę dotacji, z wyrównaniem od stycznia. Natomiast w przypadku ucznia niepełnosprawnego w niepublicznej placówce wychowania przedszkolnego kwota dotacji nie zmienia się, tj. nie wzrośnie i nie będzie aktualizowana.
Podobnie w przypadku wczesnego wspomagania rozwoju. Tylko placówki publiczne prowadzące WWR otrzymają wyższe stawki na ucznia, z wyrównaniem od stycznia. Aktualizacja nie obejmie niepublicznych placówek.

Na co należy zwrócić uwagę aktualizując dotację. Po pierwsze na stronie MEN znajduje się opis sposobu przeliczania stawek, który można zastosować. W uproszczeniu należy wyliczyć nową stawkę roczną. Następnie według tej stawki należy wyrównać kwoty dotacji na każdego ucznia, ale od stycznia, a nie od września. Nową stawkę traktuje się więc jako stawkę obowiązującą od początku roku. Nowa kwota subwencji oświatowej będzie w uproszczeniu składała się trzech składowych:
1) Poprzednia kwota subwencji oświatowej;
2) Dodatkowa kwota subwencji oświatowej – przeliczona według „nowego Di” tj. Wai oraz „nowego standardu” tj. Kk/Ut, z uwzględnieniem wszystkich wag z algorytmu;
3) Dodatkowa kwota subwencji w przypadku uczniów szkół, które spełniają jednocześnie dwa warunki: dochodowość samorządu jest poniżej 90% (wskaźnik dochodowości znajduje się w nowych metryczkach) oraz średnia liczba uczniów na klasę jest poniżej 18 (należy zwrócić uwagę, że liczymy średnią na klasę, a nie na oddział, tj. w przypadku szkoły podstawowej liczbę uczniów szkoły bez oddziału przedszkolnego należy podzielić przez 8).

Przykładowo:
Standard A=5568,5657, Di=1,0208823985, wagi dla ucznia SP=1,025, wskaźnik zwiększający=1,345.
Dodatkowa metryczka: Kk/Ut=122,2092, Wai=1,0284664391.

1) Poprzednia kwota dotacji obowiązująca do października wynosiła:
A x Di x (sumaP) x wskaźnik zwiększający = 5568,5657 x 1,0208823985 x 1,025 x 1,345=7837,28
2) Dodatkowa kwota dotacji związana z dodatkowym podziałem wyniesie:
Kk/Ut x Wai x (sumaP) x wskaźnik zwiększający = 122,2092 x 1,0284664391 x 1,025 x 1,345=173,28
3) Dodatkowa kwota dotacji w przypadku szkół ze średnią do 18 uczniów na klasę i o zamożności samorządu poniżej 90% (waga Nmi=1,352):
Kk/Ut x Wai x waga Nmi x wskaźnik zwiększający = 122,2092 x 1,0284664391 x 1,352 x 1,345=228,56

Łączna kwota dotacji wynosi:
1) RAZEM nowa roczna kwota dotacji wyniesie (bez uwzględnienia nowej wagi na „małe” szkoły w „mało” zamożnych samorządach):
7837,28+173,28=8010,56
2) RAZEM nowa roczna kwota dotacji wyniesienie (z uwzględnieniem nowej wagi na „małe” szkoły w „mało” zamożnych samorządach):
7837,28+173,28+228,56=8239,12

Można też w prosty sposób przejść z poprzedniej stawki na nową. Wystarczy poprzednią stawkę przemnożyć przez następujący wskaźnik (przejście to nie dotyczy wagi Nmi – wysokość dotacji wynikającej z tej wagi należy obliczyć oddzielnie):
1+(KK/Ut x Wai)/(A x Di)=1+(122,2092 x 1,0284664391)/(5568,5657 x 1,0208823985)=1,02211
Po przemnożeniu poprzedniej kwoty dotacji przez nasz wskaźnik otrzymamy nową kwotę dotacji, tj. 7837,28 x 1,02211=8010,56.

Uwaga: dodatkowa kwota wynikająca z wagi Nmi jest wypłacana w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków, tj. samorząd ma współczynnik dochodowości poniżej 90% oraz liczba uczniów podzielona przez liczbę klas jest poniżej 18. Warunki te należy sprawdzić zawsze według obecnego stanu. Dodatkowa metryczka pozwala na sprawdzenie warunku zamożności wprost – należy odczytać współczynnik dochodowości. Natomiast liczbę uczniów podzieloną przez liczbę klas w danej szkole należy uwzględnić według stanu bieżącego. Przykładowo na 30 września 2018 r. samorząd mógł nie mieć tak małych szkół i liczba uczniów w wadze Nmi wyniosła w dodatkowej metryczce „zero”. Ale nie oznacza to, że obecny stan musi być taki sam. Należy sprawdzić wskaźnik dochodowości – jeżeli jest poniżej 90%, to należy sprawdzić jaka jest bieżąca liczba uczniów i liczba klas (np. 8 klas=8poziomów w SP) w dotowanej szkole. Jeżeli liczba uczniów szkoły podzielona przez liczbę klas wynosi poniżej 18, to należy wypłacić dodatkową wagę, nawet jeżeli wg stanu na dzień 30 września 2018 r. w danej wadze Nmi w dodatkowej metryczce liczba uczniów wynosiła „zero”. Ponadto należy zwrócić uwagę, że bierze się pod uwagę liczbę uczniów na klasę, a nie na oddział. Przykładowo szkoła podstawowa, która ma 250 uczniów w 8 klasach i w każdej klasie są 2 oddziały (łącznie 16 oddziałów) nie jest szkołą o średniej do 18 uczniów na klasę. W takiej szkole liczba uczniów wynosi 250, a liczba klas (poziomów) wynosi 8. Należy więc podzielić 250/8=31,25. Nieprawidłowe jest dzielenie liczby uczniów przez liczbę oddziałów, tj. 250/16=15,625.