Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło m.in. przepisy ustawy o finasowaniu zadań oświatowych.

Znaczące zmiany w tym obszarze dotyczą kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Od 1 stycznia 2019 r. w publicznych szkołach prowadzących KKZ została wprowadzona dotacja za uczestnictwo oraz dotacja po zdaniu egzaminu. W niepublicznych szkołach prowadzących KKZ całość dotacji, tak jak przed zmianą, będzie wypłacana po zdaniu egzaminu.

PUBLICZNE KKZ:

1) Dotacja za uczestnictwo (art. 31 ust. 1) – z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na słuchacza, który uczestniczy w kursie (waga w subwencji za uczestnictwo). Kwota subwencji jest ustalana wg roku budżetowego rozpoczęcia kursu (jest to kwota roczna). Dotacja roczna jest wypłacana w częściach – liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy kursu, tj. kwotę roczną dotacji (przewidzianą w subwencji) dzielimy przez miesiące trwania kursu i w każdym miesiącu wypłacamy odpowiednią część na uczestnika. Oczywiście wówczas co miesiąc należy podawać miesięczną liczbę uczestników do dotacji.

2) Dotacja za egzamin (art. 31 ust. 1a) – z budżetu powiatu, niezależnie od dotacji na uczestnictwo, na każdego słuchacza, który zdał egzamin, w wysokości kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na słuchacza, który zdał egzamin (waga w subwencji za zdanie egzaminu). Kwota subwencji jest ustalana wg roku budżetowego ukończenia kursu (jest to kwota roczna).

NIEPUBLICZNE KKZ:

3) Dotacja po zdaniu egzaminu (art. 31a) – z budżetu powiatu, całość dotacji wypłacana po zdaniu egzaminu na słuchacza, który zdał egzamin, w wysokości kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na słuchacza, który uczestniczy w kursie oraz, który zdał egzamin (suma wag w subwencji za uczestnictwo oraz za zdanie egzaminu). Kwota subwencji jest ustalana wg roku budżetowego ukończenia kursu (jest to kwota roczna).

DOTACJA ZA EGZAMIN

Dotacja za zdanie egzaminu, o której mowa w art. 31 ust. 1a (publiczne) i art. 31a ust. 1 (niepubliczne), jest wypłacana jednorazowo, na rachunek bankowy szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek, w terminie 30 dni od dnia złożenia powiatowi przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia wydanego przez OKE o uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zaświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Na wniosek organu prowadzącego szkołę okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje niezwłocznie zaświadczenie o uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Dotacja ta może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego poprzedzającego rok wypłacenia dotacji (tj. faktury zapłacone z poprzedniego roku, które nie zostały przedstawione do dotacji)

DOTACJA ZA UCZESTNICTWO

W przypadku dotacji za uczestnictwo (art. 31 ust. 1 – dot. publicznych KKZ) jest ona wypłacana co miesiąc na uczestników kursu. Liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy kursu (art. 34 ust. 1). A więc kwota dotacji za uczestnictwo jest ustalana w odniesieniu do rocznej kwoty subwencji i jest dzielona przez liczbę miesięcy trwania kursu (kurs może trwać krócej lub dłużej niż rok, ale nie oznacza to modyfikacji kwoty rocznej przewidzianej w subwencji). Następnie ta kwota jest wypłacana co miesiąc na każdego uczestnika kursu. Warto dodać, że do tej pory po zdaniu egzaminu także przysługiwała kwota przewidziana w subwencji na uczestnika kursu i jej wysokość była ustalana w taki sam sposób (tj. była to kwota roczna przewidziana w subwencji), niezależnie od długości kursu.

KATALOG WYDATKÓW (ROZLICZENIE DOTACJI) I KONTROLA

Dużą i jedną z najistotniejszych zmian w zakresie dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest wprowadzenie konieczności wydatkowania dotacji w szkołach prowadzących KKZ (publicznych i niepublicznych) zgodnie z katalogiem wydatków, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy. W związku z tym wprowadzono także rozliczenie dotacji oraz możliwość kontrolowania przez organ dotujący prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (art. 36).

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

1. Kurs rozpoczął się PRZED 1 STYCZNIA 2019 r. (na podstawie podstawy programowej art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe)
Stosujemy przejściowy przepis art. 155 ustawy zmieniającej. Na słuchaczy kursów, które rozpoczęły się przed 1 stycznia 2019 r. dotacja jest wypłacana po zdaniu egzaminu i jest naliczana na dotychczasowych zasadach (tj. na podstawie art. 31 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w brzmieniu dotychczasowym, czyli bez wprowadzonych zmian). Ponadto do dotacji wypłacanych na dotychczasowych zasadach stosujemy odpowiednio wszystkie przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym, czyli bez zmian. Nie obowiązuje zatem obowiązek rozliczania takich dotacji oraz nie obowiązuje możliwość kontroli udzielonych dotacji przez samorząd.

2. Kurs rozpoczął się PO 31 GRUDNIA 2018 r. (na podstawie podstawy programowej art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe)
Stosujemy przepisy przejściowe art. 156, art. 157 oraz art. 159 ustawy zmieniającej.

W odniesieniu do szkół niepublicznych stosujemy art. 156 ustawy zmieniającej. Na słuchaczy kursów, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2018 r., ale w oparciu o dotychczasową podstawę programową dotacja jest wypłacana i naliczana na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin (tak, jak do tej pory).
Ponadto do dotacji wypłacanych na podstawie powyższego przepisu przejściowego stosujemy odpowiednio wszystkie przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym, czyli bez zmian. Nie obowiązuje zatem obowiązek rozliczania takich dotacji oraz nie obowiązuje możliwość kontroli udzielonych dotacji przez samorząd.

W odniesieniu do szkół publicznych i części dotacji za egzamin stosujemy art. 157 ustawy zmieniającej. Na słuchaczy kursów, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2018 r., ale w oparciu o dotychczasową podstawę programową dotacja jest wypłacana i naliczana na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym słuchacz ukończył ten kurs.
Ponadto do dotacji wypłacanych na podstawie powyższego przepisu przejściowego stosujemy odpowiednio wszystkie przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym, czyli bez zmian. Nie obowiązuje zatem obowiązek rozliczania takich dotacji oraz nie obowiązuje możliwość kontroli udzielonych dotacji przez samorząd.

W odniesieniu do szkół publicznych i części dotacji za uczestnictwo w kursie stosujemy art. 159 ustawy zmieniającej. Na słuchaczy kursów, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2018 r., ale w oparciu o dotychczasową podstawę programową dotacja jest wypłacana i naliczana na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczy w tym kursie. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym rozpoczyna się ten kurs.
Ponadto do dotacji wypłacanych na podstawie powyższego przepisu przejściowego stosujemy odpowiednio wszystkie przepisy ustawy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, czyli wraz z wprowadzonymi zmianami. Obowiązuje zatem obowiązek rozliczania takich dotacji oraz obowiązuje możliwość kontroli udzielonych dotacji przez samorząd.

3. Kurs rozpoczął się PO 1 WRZEŚNIA 2019 r. (na podstawie podstawy programowej art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe)
Stosujemy nowe przepisy. Obowiązują nowe, opisane powyżej, zasady naliczania, wypłacania dotacji. Obowiązuje także obowiązek rozliczania dotacji oraz obowiązuje możliwość kontroli udzielonych dotacji przez samorząd.

Wprowadzony przez MEN zapis przejściowy dotyczący braku rozliczania i kontroli w okresie przejściowym jest jak najbardziej słuszny, gdyż zgodnie z zasadami tworzenia prawa nie działa ono wstecz i nie może regulować kwestii sprzed wejścia w życie przepisu. Osoby, które prowadziły kkz przed wejściem w życie nowych przepisów nie mogły wiedzieć, że dotacja na te kkz będzie rozliczana, tj. że będzie obowiązek przeznaczenia dotacji na wydatki, które są wymienione w katalogu w art. 35 ust. oraz że należy dokumentować te wydatki, zbierając faktury. Należy o tym bezwzględnie pamiętać i stosować przepisy przejściowe. Otrzymujemy niepokojące sygnały, że część samorządu zapomina o przepisach przejściowych i wymaga rozliczania dotacji udzielanych na kkz, które rozpoczęły się przed 1 stycznia 2019 r.