Limity na wynagrodzenia w 2021 roku.

W 2021 roku obowiązują następujące limity, które można pokryć z dotacji na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną oraz dyrektora, będącego jednocześnie organem prowadzącym:
1) dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz konkursowych placówek wychowania przedszkolnego limit roczny wynosi 195 286,50 zł,
2) dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek limit roczny wynosi 117 171,90 zł.
Limit jest 12-krotnością wynagrodzenia miesięcznego nauczyciela dyplomowanego i od 2020 roku rozliczeniu w ramach limitu podlega roczna kwota – stąd podajemy limity roczne. Przypominamy też, że pracownik może otrzymywać wyższe wynagrodzenie, ale z dotacji wysokość może być pokryta tylko do ww. kwot. Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie wyższe, to nadwyżkę należy finansować z innych źródeł, np. z dochodów własnych z czesnego.