Zmiana aktualizacji dotacji w 2021 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 370) ustanawia się następujące przepisy dotyczące dotowania oświaty niepublicznej:

„19. W 2021 r. kwota dotacji, zaktualizowana zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, może obowiązywać od miesiąca pierwszej aktualizacji, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

20. W przypadku gdy zaktualizowana kwota dotacji ma obowiązywać od miesiąca pierwszej aktualizacji, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:

1) wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, w okresie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji, przyjmuje się w wysokości równej wskaźnikowi ustalonemu dla roku 2020;

2) wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz art. 31 ust. 1 tej ustawy, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

a) w okresie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020,

b) w okresie od pierwszego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2021.”

Komentarz: Powyższe przepisy, co do zasady nie zmieniają istoty rzeczy. Aktualizacja kwot dotacji w tym roku obowiązuje w marcu (miesiąc aktualizacji), z tym że nowe stawki (oczywiście z wyrównaniem od stycznia) MOGĄ być wypłacone już w marcu, a nie tak jak dotychczas – od kolejnego miesiąca, tj. od kwietnia. Ustawodawca użył tu pojęcia „może”, a nie „obowiązuje”, zostawiając swobodę samorządom.

Jeżeli samorząd wypłaci nowe stawki z wyrównaniem już w marcu to w takiej sytuacji, oczywiście wskaźnik zwiększający z poprzedniego roku obowiązywał do lutego i należy już w marcu dotować wg wskaźnika zwiększającego na 2021 rok (z wyrównaniem od stycznia).

Podobnie w przypadku kwot subwencji oświatowej – od marca należałoby wypłacić stawki dotacji wg nowych kwot subwencji obowiązujących na 2021 rok (z wyrównaniem od stycznia), poprzednie obowiązywały do lutego.

Analogicznie licząc PKD, nowe stawki będą wypłacane od marca, a do lutego mieliśmy stawki ustalone na początku roku, tj. według budżetów na 2021 rok.

Te zmiany nie będą też mieć zasadniczego wpływu na dotowane szkoły dla dorosłych – z tą różnicą, że nowe stawki wypłacimy w marcu, tj. wg subwencji na 2021 rok. Przypominamy też, że nie obowiązuje sprawdzanie 50% obecności, o czym piszemy na blogu w poprzednim wpisie z 13 listopada 2020 r., dotyczącym dotowania szkół dla dorosłych. Wpis ten został zaktualizowany o przepisy obowiązujące od 1 lutego 2021 r.

Na koniec należy podkreślić, że przepisy dotyczące możliwości wypłacania nowych stawek dotacji już w miesiącu aktualizacji, tj. w marcu 2021 r. nie są obligatoryjne. W tym zakresie nadal obowiązują przepisy, zgodnie z którymi mamy następujący harmonogram: ustawa budżetowa została ogłoszona 29 stycznia 2021 r. Oznacza to, że 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej upływa 28 lutego 2021 r. Miesiącem następującym po lutym i miesiącem aktualizacji w 2021 roku jest marzec. W marcu należy więc obliczyć nowe stawki dotacji, a wypłaty według nowych stawek nastąpią od kwietnia (lub już w marcu na podstawie ww. przepisów), ale oczywiście z wyrównaniem od stycznia.