INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

15.SZKOLENIE ONLINE: Kontrola dotacji oświatowych w praktyce.

365.00

Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Wytłumaczymy jak zorganizować kontrolę, jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji, jak udokumentować kontrolę, jak przygotować protokół kontroli. Przedstawimy wzory dokumentów. Omówimy praktyczne przykłady wydatków.

 

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

 

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

08.11.2024, 23.10.2024

 1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zakres i okres kontroli, obowiązki kontrolne organów dotujących.
 2. Uchwała dotacyjna – jakie wymagane prawem zapisy powinny się w niej znaleźć, a jakie dodatkowe zapisy ułatwią i uskutecznią przeprowadzenie kontroli.
 3. Organizacja kontroli –planowanie kontroli, przygotowanie pracowników i ich kompetencje, udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane, prawa osób kontrolujących, zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, program kontroli.
 4. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji – rodzaje dokumentacji potwierdzających liczbę uczniów, weryfikacja dokumentacji, sprawdzenie, czy uczeń jest dotowany w innym podmiocie. Wskazanie przykładowych nieprawidłowości.
 5. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji – katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji, rodzaje dokumentacji potwierdzających poniesione wydatki, weryfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, faktury, pochodne od wynagrodzeń, lista płac, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń, wynagrodzenie dyrektora), weryfikacja wydatków na wydatki rzeczowe, remontowe i inne. Wskazanie przykładowych nieprawidłowości – katalog wydatków, których nie można sfinansować z dotacji.
 6. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju.
 7. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych – jakie wydatki można rozliczyć z dotacji na uczniów niepełnosprawnych, jak powinna wyglądać prawidłowa ich dokumentacja.
 8. Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli – lista kontrolna, arkusz ustaleń, protokół oględzin, protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.
 9. Postępowanie pokontrolne – wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, obowiązki organu prowadzącego, procedura odwoławcza.
 10. Omówienie i przedstawienie wzorów dokumentów na każdym etapie kontroli.