INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

2. SZKOLENIE ONLINE: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse. Szkolenie dla samorządów oraz dyrektorów szkół i placówek samorządowych.

249.00

Szkolenie dla samorządów

Czas trwania: 9.00 – 13.30
Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń.

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji. Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy Państwu m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji, oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę.

Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.
Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, odpowiedzialny za finansowanie zadań oświatowych.

 

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

01.04.2020

 1. Uwarunkowania prawne
 2. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
 3. Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek przedszkola i szkoły.
 4. Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Integracyjne. Specjalne. Sportowe.
 5. Oddziały łączone.
 6. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
 7. Ramowe plany nauczania: obowiązkowe zajęcia edukacyjne; dodatkowe zajęcia edukacyjne; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia w ramach kkz;zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zindywidualizowana ścieżka kształcenia; doradztwo zawodowe; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.
 8. Nauczanie indywidualne.
 9. Świetlica szkolna.
 10. Internat.
 11. Wynagrodzenia nauczycieli.
 12. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
 13. Etat przeliczeniowy.
 14. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 16. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora a samorządu. Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
 17. Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.
 18. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 19. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
 20. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać.