INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

28. SZKOLENIE ONLINE: Kontrola wydatków na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych.

329.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wydatkowania dotacji na uczniów niepełnosprawnych. Wytłumaczymy jak zorganizować kontrolę, jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne, jak udokumentować kontrolę, jak przygotować protokół kontroli. Przedstawimy wzory dokumentów. Omówimy krok po kroku, jak wykonać kontrolę i sprawdzić wyliczenia przedstawione przez podmiot dotowany.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu publikacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych wydanych przez Wolters Kluwer oraz C.H.Beck.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

17.03.2023, 19.06.2023

 1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, uchwała dotacyjna, ustawa o finansach publicznych.
 2. Organizacja kontroli – planowanie kontroli, udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane, prawa osób kontrolujących, zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli.
 3. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji – od kiedy jest należna dotacja na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Sprawdzenie dokumentacji.
 4. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji – katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji na kształcenie specjalne.
 5. Omówienie dowodów księgowych potwierdzających poniesione wydatki.
  1. Weryfikacja wydatków na wynagrodzenia specjalistów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi (umowy o pracę, zlecenia, faktury, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń).
  2. Weryfikacja wydatków na wydatki rzeczowe, remontowe i inne ponoszonych na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
  3. Weryfikacja wydatków na inne wydatki rozliczane z dotacji na kształcenie specjalne – jak sprawdzić czy przedszkole oraz szkoła prawidłowo rozliczyło koszty wspólne na uczniów niepełnosprawnych?
  4. Omówienie kolejnych etapów kontroli – krok po kroku, na co zwrócić uwagę, jak sprawdzić wyliczenia organu dotowanego.
 6. Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli – lista kontrolna, arkusz ustaleń, protokół oględzin, protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.
 7. Postępowanie pokontrolne – wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, obowiązki organu prowadzącego, procedura odwoławcza.
 8. Omówienie i przedstawienie wzorów dokumentów na każdym etapie kontroli.