INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

3.SZKOLENIE ONLINE: Rozliczanie dotacji oświatowych – jak prawidłowo wydatkować dotacje. Szkolenie dla podmiotów dotowanych.

365.00

Sprawdź czy kwota dotacji, którą otrzymujesz jest prawidłowa. Sprawdź czy wydatkując dotację, nie narażasz się na jej zwrot.

Czas trwania:  9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń.

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru rozliczania dotacji oświatowej, tak by każdy Uczestnik był pewien, że wydatkuje dotację oświatową w sposób zgodny z prawem i nie naraża się na jej zwrot. Omówimy przepisy prawne. Wskażemy praktyczne przykłady – część szkolenia będzie miała charakter warsztatów – na przykładowym rozliczeniu zostaną omówione rozliczone wydatki, wskazane błędy oraz sposób ich poprawy.

Szkolenie jest skierowane do organów prowadzących, dyrektorów oraz księgowych przedszkoli, szkół i placówek niesamorządowych (publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż samorząd), którzy otrzymują dotacje oświatowe na swoje placówki.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu publikacji o dotacjach oświatowych, wydanych przez Wolters Kluwer i C.H.Beck.

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

15.04.2024, 24.06.2024, 27.05.2024

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
 2. Prawidłowe zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej. Jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji?
 3. Zasady wydatkowania dotacji – na co można przeznaczyć dotację? Jakie wydatki kwestionują samorządy? Jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki?
  1. Wydatek kwalifikowalny – art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczna interpretacja
  2. Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenia pracowników: poprawność zawartych umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy płac, fakturowanie usług zewnętrznych, dokumentowanie zapłaty, dokumentowanie czasu pracy, premie i nagrody, zatrudnienie pracownika w kilku podmiotach, określenie limitów na wynagrodzenia. Jak obliczyć limit pokrywany z dotacji na wynagrodzenie dyrektora i pracowników? Jak odnieść limit do wymiaru zatrudnienia?
  3. Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego – limity, pochodne, wzór zarządzenia, pełnienie funkcji dyrektora w kilku podmiotach
  4. Wydatkowanie dotacji na wydatki rzeczowe: jakie środki trwałe nie mają limitu, ewidencja środków dotacji, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur
  5. Wydatkowanie dotacji na usługi: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur
  6. Wydatkowanie dotacji na szkolenia: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, kursy i studia podyplomowe
  7. Wydatkowanie dotacji na remonty: remont a inwestycja, co można sfinansować z dotacji, przygotowanie dokumentacji do oględzin, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowy opis faktury
  8. Praktyczne przykłady różnych wydatków. Case study.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju – ogólny zarys
  1. Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie opinii WWR
  2. Prawidłowe wydatkowanie dotacji – wydatki kwalifikowalne na wczesne wspomaganie rozwoju
 5. Kształcenie specjalne – ogólny zarys (szczegółowo temat jest omawiany na oddzielnym szkoleniu z wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne na podstawie art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych):
  1. Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. Prawidłowe wydatkowanie dotacji:
   1. Wydatki kwalifikowalne na kształcenie specjalne
   2. Wydatki kwalifikowalne na koszty wspólne w przedszkolu i szkole
 6. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – ustawowy termin i odsetki
 7. Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – ustawowy termin i odsetki
 8. Ogólne zasady dotyczące otrzymywania dotacji – warunki otrzymania dotacji: podanie planowanej liczby uczniów do 30 września oraz złożenie SIO wg stanu na dzień 30 września. Jakie warunki należy spełnić, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy? Czy samorząd może odmówić wypłacenia dotacji? Kiedy samorząd może zgodzić się na wypłacenie dotacji, pomimo niedopełnienia ustawowych warunków? Przekazywanie dotacji na bieżącą liczbę uczniów – dokumentacja organizacyjna, przebiegu nauczania oraz finansowa podlegająca kontroli. Przekazanie danych do SIO a wysokość dotacji. Czy samorząd może odmówić dotacji w ciągu roku na ucznia albo na nowe orzeczenie? Czy dane na 30 września mają znaczenie dla wyliczenia dotacji?