INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

34. SZKOLENIE ONLINE: Specjalne potrzeby edukacyjne – organizacja i finansowanie. (Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne i wwr).

329.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest kompleksowy przegląd zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. W zakresie kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym zatrudniania specjalistów), nauczania indywidualnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka omówione zostaną kwestie związane z organizacją zajęć i zatrudnianiem nauczycieli. W każdym z bloków tematycznych poruszony zostanie również problem prawidłowego wypełniania systemu informacji oświatowej, tak aby nie zwracać subwencji w przyszłości, ale też otrzymać wszystko co należne. Wytłumaczony zostanie również zrozumiałym językiem system finansowania specjalnych potrzeb edukacyjnych, tak aby prosto przełożyć go na godziny przyznane nauczycielom.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla przede wszystkim dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Skorzysta na nim również pracownik samorządu odpowiedzialny za oświatę.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za subwencję oświatową i SIO. Współautor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer, a także wielu publikacji C.H.Beck dotyczących finansowania oświaty.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

01.09.2023, 27.11.2023

I. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

1. Specjaliści w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych:

 • minimalny wymiar zatrudnienia od września 2023 r. i od września 2024 r.;
 • zadania nauczycieli specjalistów w tym realizowane w ramach pensum;
 • kwalifikacje nauczycieli specjalistów;
 • pedagog specjalny – nowe stanowisko nauczycielskie;
 • sposób liczenia etatów nauczycieli specjalistów.

2. Pomoc psychologiczna pedagogiczna realizowana przez innych nauczycieli:

 • rodzaje zajęć i maksymalna wielkość grup;
 • czy określono minimalny wymiar godzinowy? Kto i na jakich zasadach określa wymiar zajęć?
 • kiedy opinia poradni jest koniecznie potrzebna, a kiedy nie?
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

3.Prawidłowe wpisanie danych do SIO:

 • obowiązki nauczyciela w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • obowiązki nauczyciela specjalisty. Kiedy obowiązki nauczyciela nieprzedmiotowca, a kiedy inne? Raport MEiN w SIO;
 • dane o zajęciach w punktu widzenia ucznia.

4.Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • wagi subwencji na pomoc. Na co wystarczą?
 • czy jest subwencja na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?
 • wagi na nauczycieli specjalistów. Przedszkole ogólnodostępne, a przedszkole w zespole. Duża szkoła, a mała szkoła. Czy subwencja na specjalistów zależy od wymiaru zatrudnienia?

II. Kształcenie specjalne.

1.Obowiązek zatrudniania nauczyciela współorganizującego lub pomocy nauczyciela w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym:

 • kiedy nauczyciel, a kiedy pomoc?
 • określenie wymiaru etatu;
 • czy można nie zatrudnić?
 • kwalifikacje nauczyciela współorganizującego. Pedagog specjalny jako nauczyciel współorganizujący.

2. Zajęcia rewalidacyjne:

 • wymiar zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej;
 • wymiar zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu ogólnodostępnym;
 • wymiar zajęć rewalidacyjnych w szkole i przedszkolu specjalnym;
 • czy uczeń może zrezygnować z rewalidacji? Konsekwencje braku zajęć rewalidacyjnych;
 • kwalifikacje nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne.

3.Zajęcia resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

4. Prawidłowe wpisanie danych z orzeczeń do SIO:

 • daty obowiązywania, weryfikacja z poradnią;
 • zajęcia w ramach orzeczeń;
 • konsekwencje błędów i możliwość ich poprawy.

5.Finansowanie kształcenia specjalnego:

 • kwoty w zależności od rodzaju orzeczenia;
 • czy nauczyciel współorganizujący jest finansowany?
 • przeliczenie kwot subwencyjnych na wymiar etatu nauczyciela i liczbę godzin zajęć. Na co wystarczy subwencja, a co musi dołożyć organ prowadzący?
 • rozliczenie wydatków na kształcenie specjalne. Wydatki w rozdziałach 80149, 80150 i 80152. Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i IPET.

III. Nauczanie indywidualne.

1.Minimalny i maksymalny wymiar godzin w zależności od typu szkoły i klasy. Kto decyduje?

2.Prawidłowe wpisanie danych do SIO:

 • daty obowiązywania i dlaczego nie wprowadzamy orzeczenia?
 • konsekwencje błędów i możliwość ich poprawy.

3. Finansowanie nauczania indywidualnego:

 • kiedy samorząd otrzyma subwencję na nauczanie indywidualne?
 • przeliczenie kwot subwencyjnych na wymiar etatu nauczyciela i liczbę godzin zajęć. Na co wystarczy subwencja, a co musi dołożyć organ prowadzący?

IV. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

1.Minimalny i maksymalny wymiar godzin miesięcznie. Kto decyduje?

2.Konsekwencje braku realizacji minimalnego wymiaru.

3.Prawidłowe wpisanie danych do SIO:

 • daty obowiązywania;
 • weryfikacja opinii z poradnią;
 • konsekwencje błędów i możliwość ich poprawy.
 • kiedy przypisać do oddziału podstawowego, kiedy do podstawowego i dodatkowego, a kiedy nie przypisywać?

4. Finansowanie nauczania indywidualnego:

 • kiedy samorząd otrzyma subwencję na wwr?
 • przeliczenie kwot subwencyjnych na liczbę godzin zajęć w miesiącu. Przy jakiej liczbie godzin subwencja wystarczy?
 • czy wwr można rozliczyć w ramach kształcenia specjalnego?