INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

39. SZKOLENIE ONLINE: Arkusze na rok szkolny 2024/2025 dla szkół ponadpodstawowych.

329.00

Czas trwania:

09:00 – 14:00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Kategoria: Tag:
Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Arkusze na rok szkolny 2024/2025 dla szkół ponadpodstawowych.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

13.03.2024

 1. Uwarunkowania prawne
 2. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
 3. Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek szkoły ponadpodstawowej.
 4. Oddziały i ich wielkość. Integracyjne. Specjalne. Sportowe.
 5. Oddziały łączone w szkołach specjalnych.
 6. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
 7. Ramowe plany nauczania: obowiązkowe zajęcia edukacyjne; dodatkowe zajęcia edukacyjne; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia w ramach kkz; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zindywidualizowana ścieżka kształcenia; doradztwo zawodowe; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.
 8. Przedmioty rozszerzone w LO i Technikum.
 9. Oddziały wielozawodowe.
 10. Młodociani pracownicy w branżowych szkołach I stopnia.
 11. Minimalne poziomy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach ponadpodstawowych. Standardy docelowe od września 2024 r.
 12. Kształcenie specjalne. Zajęcia rewalidacyjne. Minimalny wymiar w szkole ogólnodostępnej i specjalnej. Zatrudnienie dodatkowej kadry. Zajęcia socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne. Konsekwencje braku zajęć rewalidacyjnych.
 13. Nauczanie indywidualne.
 14. Świetlica szkolna w szkole specjalnej.
 15. Standaryzacja zatrudnienia specjalistów w MOW, MOS, SOSW i SOW.
 16. Wynagrodzenia nauczycieli.
 17. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
 18. Etat przeliczeniowy.
 19. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli – ruch kadrowy.
 20. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
 21. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 22. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora a samorządu. Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
 23. Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.
 24. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 25. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
 26. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać.

 

Grzegorz Pochopień  - szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).