INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

4.SZKOLENIE ONLINE: Jak optymalizować wydatki na oświatę – wydatki a subwencja oświatowa.

329.00

Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

 • Opis
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z finansowaniem zadań oświatowych w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez samorząd oraz w stosunku do naliczonej subwencji oświatowej. Uczestnik zrozumie przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości. Uczestnik pozna zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu). Pokażemy, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje.

Szkolenie to jest adresowane nie tylko do pracowników samorządu, ale także do dyrektorów szkół i placówek samorządowych. Wytłumaczymy w prosty sposób, w jaki sposób jest kalkulowana subwencja i jakie dane są uwzględniane do jej naliczenia. Pokażemy, co może zrobić dyrektor szkoły, aby mieć wpływ na zwiększenie subwencji oświatowej i lepszą optymalizację wydatków szkoły.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, który był odpowiedzialny za naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej i finansowanie zadań oświatowych.

 1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zasady podziału subwencji ogólnej:
  1. Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie.
  2. Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę, jakie informacje są w niej zawarte i jak je wykorzystać w działalności samorządu?
  3. Wskaźnik Di – zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd. Jak etaty nauczycieli wpływają na wysokość subwencji oświatowej?
 3. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd ? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty , a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela  dyplomowanego.
 4. Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
 5. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
 6. Omówienie poszczególnych typów oddziałów a dodatkowych środków w subwencji na taki oddział: oddział przygotowawczy, oddział integracyjny, oddział sportowy, oddział dwujęzyczny itd. Czy opłaca się utworzyć taki oddział z uwagi na ponoszone koszty?
 7. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora szkoły jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
 8. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 9. Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
 10. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
 11. Świetlica szkolna – jak wykorzystać godziny ponadwymiarowe nauczycieli.
 12. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 13. Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji . Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej.