INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

6. SZKOLENIE ONLINE: System Informacji Oświatowej w praktyce – weryfikacja danych do subwencji przez samorządy na rok 2024.

329.00

Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku podpisania na szkoleniu oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

 

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Zobacz regulamin warsztatów

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest przedstawienie procedury potwierdzania i weryfikacji danych subwencyjnych przez samorządy. Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. Prowadzący szkolenie przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. Zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych. Prowadząhttps://cdsomnia.pl/wp-admin/edit.php?post_type=productcy przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Omówiona zostanie rola samorządu w weryfikacji, jak samorząd może weryfikować dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za SIO i naliczenie subwencji oświatowej.

Dodatkowe informacje

Wybierz miejsowość i termin

04.10.2023, 15.11.2023, 19.12.2023

 1. Potwierdzanie prawdziwości danych wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
  1. Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
  2. Omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
  3. Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy
  4. Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez samorząd – rola samorządu w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe.
  5. Jak samorząd może zweryfikować poprawność danych wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową.
  6. Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO - okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie.
  7. Konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
  8. Kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia.
 2. Omówienie danych wprowadzanych do nowego SIO, które są używane przez MEN do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
  1. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
  2. Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
  3. Uczeń niezweryfikowany – postępowanie wyjaśniające dyrektora szkoły, weryfikacja ucznia a naliczenie subwencji oświatowej na tego ucznia.
  4. Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią, weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie.
  5. Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
  6. Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy).
  7. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.
 3. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze.
 4. Praca z instrukcjami do nowego SIO – jak sprawnie i szybko znaleźć odpowiedź na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych.
 5. Inne aspekty: ochrona danych osobowych a RODO, udzielanie upoważnień, terminy przekazywania danych, operacje grupowe, praca z filtrami