INWESTUJ SWÓJ CZAS W PROFESJONALISÓW

9.SZKOLENIE ONLINE: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych – jak prawidłowo realizować orzeczenia i zatrudniać nauczycieli z kwalifikacjami, aby nie zwracać dotacji.

365.00

Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Dla każdego Uczestnika, który zarezerwuje miejsce na szkoleniu bezpośrednio przez stronę internetową, oferujemy dodatkowo bezpłatną pomoc w formie udziału w cyklicznych spotkaniach, na których nasi Eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

Podana kwota jest kwotą netto. W przypadku przesłania oświadczenia, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych CDS OMNIA nie naliczy podatku VAT – wówczas cena brutto szkolenia będzie równa podanej cenie netto.

 

Zobacz regulamin szkoleń

Wyczyść
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Program
 • Prelegenci

Opis

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowaną szkołę lub placówkę dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Omówione zostaną aspekty finansowe oraz merytoryczne prawidłowej realizacji orzeczeń.

W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach – część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatów, na której Uczestnik szkolenia razem z prowadzącym rozwiąże praktyczne przykłady.

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, księgowych oraz organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe (niepubliczne i publiczne), którzy otrzymują dotacje oświatowe, a także do pracowników samorządu, którzy rozliczają te dotacje.

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer, a także wielu publikacji C.H.Beck dotyczących finansowania oświaty.

 

# rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, # rozliczanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem, # wydatkowanie dotacji na kształcenie specjalne, # wydatkowanie dotacji na uczniów z orzeczeniem

Dodatkowe informacje

miejscowość i termin

15.10.2024, 16.12.2024

 • Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
 • Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków, jak wykazywać koszty wspólne, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.
 • Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach – wydatki niezbędne na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Praktyczne warsztaty.
 • Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w szkołach –  wzór zawarty w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Praktyczne warsztaty.
 • Na jakie zapisy w statucie przedszkola/szkoły zwrócić uwagę pod kątem prawidłowego wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne.
 • Regulamin wynagradzania pracowników a premie dla nauczycieli finansowane z dotacji. Przykład regulaminu w zakresie dodatków na kształcenie specjalne.
 • Prawidłowa realizacja orzeczeń na podstawie przepisów prawa – minimalne wymagania, które musi spełnić przedszkole/szkoła.
 • Prawidłowy sposób zatrudnienia nauczycieli do realizacji kształcenia specjalnego – kwalifikacje wymagane zgodnie z przepisami prawa oraz forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie i faktura – kiedy są dopuszczalne).
 • Limity na wynagrodzenia nauczycieli w 2023 roku, które można pokryć z dotacji.
 • Zmiana liczby uczniów w ciągu roku a wydatki na kształcenie specjalne. Warunki otrzymania dotacji na bieżącą liczbę uczniów.
 • Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej. Nowy sposób wykazywania orzeczeń w SIO. Prawidłowe uzupełnienie danych. Przykłady praktyczne wypełnienia SIO na rzeczywistej aplikacji.
 • Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje błędnego rozliczenia dotacji.
 • Zwrot dotacji niewykorzystanej, wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – konsekwencje prawne, sposób naliczania ustawowych odsetek.