Jak dotować dziecko w wieku 6 lat?

Okazuje się, że problem z wyliczeniem prawidłowej kwoty dotacji na uczniów w wieku 6 lat jest problemem częstym.
Jak prawidłowo dotować ucznia w wieku 6 lat w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole? Czy na 6 latka w placówce wychowania przedszkolnego przekazuję subwencję równą wadze na dziecko w wieku 6 lat czy też podstawową kwotę dotacji?
A co jeżeli jest uczniem niepełnosprawnym? Czy przekazuję tylko wagę na niepełnosprawność czy też wagę na dziecko w wieku 6 lat?
Wyjaśniamy Państwa wątpliwości. Zacznijmy od początku. W przypadku placówek wychowania przedszkolnego zagadnienia te regulują przepisy art. 16 – 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku szkół należy stosować art. 25 i art. 26. Dodatkowo art. 15 reguluje dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju. W przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych stosujemy art. 30.
W uproszczony sposób przedstawiliśmy Państwu sposób dotowania ucznia placówki wychowania przedszkolnego na diagramie. Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis.

1. Dziecko w wieku 6 lat jest w placówce wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego). Nie jest uczniem niepełnosprawnym.
Uczeń w wieku 6 lat w placówce wychowania przedszkolnego ‘pełnosprawny’ otrzymuje dotację wynikającą z podstawowej kwoty dotacji (PKD).
Niewłaściwym jest przekazywanie na ucznia w wieku 6 lat (‘pełnosprawnego’) placówki wychowania przedszkolnego kwoty wynikającej z subwencji oświatowej (tzw. wagi na 6-latka). Przeważnie jest ona niższa niż kwota wynikająca z PKD. Niewłaściwym jest także powiększanie dotacji wynikającej z PKD o kwotę wynikającą z subwencji oświatowej (tzw. wagi na 6-latka). Dotacja jest jedna i wynika tylko i wyłącznie z PKD.
Przedszkola są dotowane według podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, oddziały przedszkolne według podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych a inne formy wychowania przedszkolnego według podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.
Podstawowa kwota dotacji określa jakie wydatki dany samorząd ponosi w swoich placówkach wychowania przedszkolnego. I odpowiednią część tej kwoty przekazuje do dotowanej placówki wychowania przedszkolnego. A jaka to część?
W przypadku publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także niepublicznych przedszkoli konkursowych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych konkursowych dotacja wynosi 100% PKD.
W przypadku niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych jest to 75% PKD.
W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz konkursowych innych form wychowania przedszkolnego dotacja wynosi 50% PKD. W przypadku niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego dotacja wynosi 40% PKD.
Oczywiście w identyczny sposób należy dotować ucznia w wieku do 5 lat (‘pełnosprawnego’) placówki wychowania przedszkolnego. Nie ma w ustawie mowy o różnym dotowaniu uczniów niebędących niepełnosprawnymi w zależności od wieku.

2. Dziecko w wieku 6 lat jest w placówce wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego). Jest uczniem niepełnosprawnym.
W przypadku ucznia niepełnosprawnego w wieku do 5 lat placówki wychowania przedszkolnego należy co do zasady przekazać kwotę wynikającą z subwencji oświatowej (tzw. waga na niepełnosprawność).
Chyba że, kwota wynikająca z PKD jest wyższa od kwoty subwencji oświatowej (co może się zdarzyć bardzo rzadko, i to dla niepełnosprawności o niskich wagach). Jeżeli kwota wynikająca z PKD jest wyższa od kwoty subwencji oświatowej to należy przekazać kwotę wynikającą z PKD. A jeżeli jest niższa to należy przekazać kwotę wynikającą z subwencji oświatowej.
Należy zaznaczyć, że dotacja jest jedna. Nie należy przekazywać na ucznia niepełnosprawnego jednocześnie dotacji wynikającej z PKD oraz dotacji wynikającej z subwencji oświatowej, sumując te wartości. Uczeń niepełnosprawny otrzymuje jedną dotację – tą kwotę, która jest z nich wyższa.
W przypadku ucznia niepełnosprawnego w wieku 6 lat placówki wychowania przedszkolnego, kwotą wynikającą z subwencji oświatowej na takiego ucznia jest na podstawie obecnego algorytmu podziału subwencji oświatowej suma wagi na niepełnosprawność oraz wagi na 6-latka, a także wagi wiejskiej (na wsiach i miastach do 5 tys. mieszkańców). Należy więc w takim wypadku kwotę wynikającą z wagi na niepełnosprawność powiększyć o kwotę wynikającą z wagi na 6-latka oraz ewentualnie wagi wiejskiej. Oczywiście, tak jak w przypadku ucznia do 5 lat, należy sprawdzić czy kwota subwencji oświatowej (suma wagi na niepełnosprawność i wagi na 6-latka oraz ewentualnie wagi wiejskiej) jest wyższa niż wynikająca z PKD. Dotujemy według kwoty wyższej postępując dokładnie, jak opisano wyżej. Dotacja jest niezmiennie jedna.
Wątpliwości mogą się pojawić w przypadku dotowania niepełnosprawnego dziecka w wieku 6 lat w okresie wrzesień – grudzień. Ustawa mówi o kwocie przewidzianej na ucznia w subwencji oświatowej w roku budżetowym. Natomiast algorytm podziału subwencji wagę na dzieci w wieku 6 lat w placówkach wychowania przedszkolnego nalicza na dzieci, które ukończyły 6 lat w roku bazowym. Zgodnie z opisem wagi na dziecko w wieku do 6 lat będą one więc miały 6 lat w miesiącach styczeń – sierpień roku budżetowego. Problemem są miesiące od września do końca roku. Czy waga na 6 latka na ucznia niepełnosprawnego w tych miesiącach się należy? O tym przypadku więcej w kolejnym wpisie.

3. Dziecko jest objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
Takie dziecko otrzymuje dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej. Jeżeli jest jednocześnie uczniem placówki wychowania przedszkolnego to otrzymuje dwie dotacje – na wczesne wspomaganie rozwoju i na ucznia placówki wychowania przedszkolnego. Jeżeli korzysta tylko z wczesnego wspomagania rozwoju to dotacja jest jedna.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest w szkole (w klasie I).
W takim przypadku dotacja jest wypłacana na ucznia szkoły. Kwota dotacji wynika z subwencji oświatowej. W przypadku szkoły publicznej dla dzieci i młodzieży kwotę tą należy powiększyć o tzw. wskaźnik zwiększający. Wskaźnik ten obrazuje ile procent samorząd w swoich szkołach dokłada do subwencji oświatowej, czyli odzwierciedla finansowanie szkół samorządowych w danej jednostce samorządu terytorialnego.
W przypadku dziecka w wieku 6 lat w tzw. „zerówce”, tj. oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej stosujemy opisaną wyżej procedurę dotowania oddziału przedszkolnego.

5. Dziecko w wieku 6 lat jest uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w placówce wychowania przedszkolnego lub w szkole.
Takie dziecko otrzymuje dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja jest jedna. Uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w rozumieniu przepisów ustawy nie jest uczniem szkoły.