Wydatkowanie DOTACJI na uczniów niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek wydatkowania otrzymywanej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w całości na kształcenie specjalne tego ucznia obejmie wszystkie dotowane przedszkola, szkoły i placówki. Złamanie tych przepisów oznaczać będzie konieczność zwrotu części lub całości dotacji, którą dotowane przedszkole, szkoła lub placówka otrzymała na uczniów niepełnosprawnych, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przepis został dodany w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ale obecnie jest w fazie vacatio legis i wejdzie w życie właśnie od 1 stycznia przyszłego roku. Rok vacatio legis ma służyć przygotowaniu się do nowych regulacji przez dotowane przedszkola, szkoły i placówki oraz samorządy, które będą kontrolować rozliczenie dotacji.

Podobny przepis przy wydatkowaniu subwencji na uczniów niepełnosprawnych obowiązuje samorządy od 2015 roku. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że regulacje, które obecnie są zawarte w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i dotyczą samorządów, oraz regulacje zawarte w art. 35 ust. 4 i 5 ww. ustawy, które będą dotyczyć dotowanych przedszkoli, szkół i placówek, różnią się istotnie. Nie można tych przepisów utożsamiać. Nie można też z interpretacji art. wyciągać wniosków do stosowania art. 8. I odwrotnie. Oczywiście część regulacji jest wspólna. Ale na gruncie przepisów inaczej rozlicza się wydatki wspólne (np. prąd) na ucznia niepełnosprawnego w oddziale ogólnodostępnym w szkole samorządowej, a inaczej w szkole dotowanej. Jeżeli samorząd przy kontroli będzie stosował te same wytyczne, według których rozlicza swoje wydatki, popełni błąd.
Podobnie różne są regulacje dla przedszkoli. W przypadku wydatkowania subwencji przez samorząd na ucznia niepełnosprawnego przedszkola przepisy ustawowe są dużo bardziej restrykcyjne. Dotowane przedszkola będą tu miały większą swobodę.

Niemniej jednak już teraz, przed 1 stycznia 2019 r., zarówno dotowane przedszkola, szkoły i placówki oraz samorządy muszą przygotować się do nowych przepisów.
Przy rozliczeniu dotacji otrzymanej na ucznia niepełnosprawnego dotowane podmioty będą musiały wykazać jednostce samorządu terytorialnego odpowiednie wydatki poniesione na kształcenie specjalne, zgodnie z algorytmem zapisanym w ustawie. W przypadku rozliczania dotacji na ucznia niepełnosprawnego należy oddzielnie rejestrować wydatki wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach oraz oddzielnie pozostałe wydatki. Przy czym koszty wspólne (np. prąd) należy rozliczyć na podstawie ustawowego wzoru w oparciu o wskaźniki obliczone na podstawie kwot wynikających z algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Samorząd ma tu już pewne doświadczenia i będzie miał po 2018 roku, bo musi stosować podobne przepisy przy wydatkowaniu subwencji. Ale niezwykle ważne jest, żeby przy kontroli nie przenosił wszystkich regulacji, które obowiązują samorząd, na dotowane przedszkola, szkoły i placówki.

Oczywiście, w związku z nowymi regulacjami, będą pojawiać się pytania. I słusznie. Im więcej pytań teraz, przed wejście w życie przepisu, tym lepiej. Może uda się na nie odpowiedzieć, tak aby nie popełnić błędów.

Czy samorząd powinien w uchwale dotacyjnej zapisać regulacje związane z wydatkowaniem dotacji na uczniów niepełnosprawnych przez dotowane przedszkola, szkoła i placówki? Czy wystarczy przepis ustawowy?
Co z rozliczaniem dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju?
Co z wydatkowaniem dotacji na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym?
Co z rozliczaniem części wynagrodzenia nauczycieli polonisty, który poświęca przecież uczniowi niepełnosprawnemu na zajęciach języka polskiego więcej czasu niż innym uczniom?
Czy z zakupionej pomocy dla ucznia niepełnosprawnego mogą korzystać uczniowie pełnosprawni? Czy taki wydatek nie zostanie zakwestionowany?
Co z wynagrodzeniem pedagoga?
A co z ustawowym wskaźnikiem dotyczącym rozliczania kosztów wspólnych odnoszącym się do subwencji oświatowej? Czy należy go aktualizować w ciągu roku? Czy dotowane przedszkole, szkoła lub placówka powinna dokonywać własnych obliczeń czy może posiłkować się metryczkami oświatowymi samorządu?

Czy znają Państwo odpowiedzi na te pytania?