DORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

Zbadamy całość gospodarki finansowej na poziomie samorządu w zakresie oświaty. Można też wybrać dowolny obszar do analizy.

Spersonalizowana oferta kompleksowej usługi doradczo-szkoleniowej dla każdego samorządu. W ramach usługi zbadamy całość gospodarki finansowej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie oświaty pod kątem:

 1. jej zgodności z przepisami prawa;
 2. gospodarności;
 3. optymalizacji wydatków;
 4. optymalizacji procesów związanych z przepływami finansowymi.

Korekta dotychczasowej polityki finansowej samorządu, umożliwiająca zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków
Przedstawimy propozycje korekt w dotychczasowej polityce finansowej samorządu, umożliwiających zwiększenie dochodów lub zmniejszenie wydatków. Wskażemy również na ewentualne uchybienia w stosowaniu przepisów prawa.

Analiza sytuacji finansowej samorządu
Dokonamy analizy sytuacji finansowo-organizacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez JST. Analiza odpowie na pytanie o aktualną sytuację finansową JST w zakresie wydatków i dochodów JST związanych z finansowaniem zadań oświatowych. Przede wszystkim w zakresie porównania sytuacji JST do podobnych do niej pod względem wielkości, zamożności, sytuacji geograficznej itp. JST w Polsce i w danym województwie. Ponadto zostanie stworzona analiza trendu w horyzoncie ostatnich kilku lat. Zostanie również przeprowadzona analiza każdej z jednostek oświatowych JST pod kątem znalezienia tych jednostek, które wydają się szczególnie odbiegać od zdrowej relacji dochodów do wydatków i mają wstępny potencjał do poszukiwania optymalnych rozwiązań. To kluczowy element wszelkich ewentualnych zmian w przyszłości. Jakakolwiek poważna zmiana przynosząca realne i długotrwałe oszczędności czy też trwałą poprawę sytuacji finansowej perspektywie wieloletniej, oznacza pierwotnie niezadowolenie jakiejś części mieszkańców JST lub nauczycieli czy innych grup interesów. Powodzenie takich zmian zależy od prawdziwego zrozumienia przyczyn tych zmian przez zainteresowane grupy oraz, co ważne, od wskazania korzyści dla mieszkańców JST po wprowadzeniu takich zmian.

Prognoza demograficzna i prognoza rozwoju samorządu
Dokonamy prognozy demograficznej i spodziewanego rozwoju JST. Przyjmowanie ewentualnych rozwiązań w zakresie sieci szkół i przedszkoli czy realizacja zadań inwestycyjnych wymaga uprzedniej wiedzy na temat potencjału rozwojowego JST. Przede wszystkim pod kątem spodziewanej liczby dzieci w horyzoncie co najmniej 20-letnim. Z punktu widzenia obecnej struktury systemu oświaty, prowadzenie 8 letnich szkół podstawowych jest zadaniem trudnym w przypadku spadku liczby dzieci w przyszłości. Ponieważ zmiany sieci szkolnej są szczególnie trudne ze względu na potencjalne veto Kuratora Oświaty oraz niezadowolenie mieszkańców, prognoza taka będzie ważnym elementem w dyskusji i może przechylić szalę na korzyść JST.

Analiza strony dochodowej – subwencja oświatowa
Dokonamy analizy strony dochodowej, głównie pod kątem części oświatowej subwencji ogólnej. Analiza obejmie przede wszystkim dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Efektem analizy będzie odpowiedź na pytanie czy istnieją w JST możliwości zwiększenia dochodów subwencyjnych poprzez zmianę organizacji szkół lub ich zadań. Ponadto poddana zostanie analizie możliwość realizacji tych zadań, których dochody subwencyjne są szczególnie atrakcyjne pod względem ponoszonych wydatków oraz zostaną wskazane te zadania, które generują wydatki znacznie przewyższające dochody z subwencji oświatowej.
Dodatkowo przenalizujemy czy istnieją w gminie przesłanki do twierdzenia, że polityka zatrudnieniowa nauczycieli sprzyja (pod kątem zmian w subwencji i wydatkach na wynagrodzenia) do preferowania zatrudniania nauczycieli o określonym stopniu awansu zawodowego. W przypadku nauczycieli na terenach wiejskich również wyliczymy kwoty subwencji generowane przez wagę R we wskaźniku Di w odniesieniu do wydatków na dodatek wiejski.

Analiza strony wydatkowej – analiza arkuszy organizacyjnych szkół
Dokonamy analizy strony wydatkowej, wpływu decyzji dyrektorów na finanse JST. Ponadto przeanalizujemy arkusze organizacyjne szkół. W zakresie analizy arkuszy organizacyjnych szkół wskażemy jakie jest niezbędne minimum zadań szkoły, które spełnia wszystkie, wyraźnie określone przepisy prawa oświatowego. Wynikiem tej analizy będzie potencjał JST w zakresie możliwych oszczędności. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to rodzaj maksymalnego ograniczania zadań, trudny w praktyce do pełnej realizacji ze względu na interesy stron. Pokażemy jednak maksymalne oszczędności. W tym przypadku, realizując lokalną politykę oświatową, można będzie wybrać rozwiązania akceptowane przez wszystkie strony. Konkretna wycena finansowa tych rozwiązań pomoże również na sprawniejsze ich przeprowadzenie, gdyż część zaoszczędzonych środków może zostać przekierowana na inne zadania, w tym oświatowe, przynosząc korzyść mieszkańcom.

Analiza sieci szkół i propozycja tańszych rozwiązań
Dokonamy pogłębionej ocena optymalności sieci szkolnej i zaproponujemy rozwiązania w zakresie jej zmiany. Jeśli ze wstępnych analiz będzie wynikało, że sieć szkół i przedszkoli jest daleka od optymalnego charakteru, przygotujemy materiał umożliwiający dyskusję na temat zmiany sieci. Analiza taka musi być dokonywana wraz z prognozami demograficznymi. W analizie przedstawimy koszty utrzymywania obecnej sieci w perspektywie 20 lat oraz koszty (w analogicznym okresie) zmodyfikowanej sieci (wariantowo). Materiał byłby również skupiony na dostarczaniu argumentacji dla Kuratora Oświaty oraz dla lokalnej społeczności w zakresie powodów zmian oraz przyszłych korzyści.

Analiza wynagrodzeń nauczycieli pod kątem zmniejszenia wydatków na oświatę
Dokonamy analizy wynagrodzeń nauczycieli pod kątem optymalizacji wydatków. Sprawdzenie efektywności przeznaczania środków na wynagrodzenia nauczycieli w rozumieniu spełniania art. 30 ust 3 Karty Nauczyciela. Często zdarza się bowiem, że po skończonym roku budżetowym samorząd wypłaca jednorazowy dodatek uzupełniający dla określonej grupy awansu zawodowego nauczycieli, jednocześnie nieświadomie przekazując wynagrodzenia wyższe innej grupie. Kluczową w tym zakresie jest polityka (i możliwości) przyznawania godzin ponadwymiarowych.

Analiza i weryfikacja danych w SIO pod kątem subwencji oświatowej
Sprawdzimy, czy Państwa pracownicy oraz przedszkola i szkoły w samorządzie właściwie wprowadzają dane do Systemu Informacji Oświatowej. Nowa wersja SIO wymaga szczególnego Państwa nadzoru. Pomożemy Państwu w uniknięciu błędów, które mogłyby skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami w postaci zmniejszonych dochodów z tytułu subwencji oświatowej. Przeszkolimy również Państwa pracowników w zakresie właściwego wprowadzania danych do SIO. Pokażemy Państwu jak weryfikować dane, które wprowadzają placówki z arkuszami organizacyjnymi i dokumentami, które są w Państwa posiadaniu – tak, aby dane do subwencji oświatowej były poprawnie naliczone. Pozostawimy elektroniczny model w Excelu automatycznie wykonujący w kolejnych latach weryfikację danych z SIO, który po uzupełnieniu właściwymi danymi będą Państwo mogli samodzielnie obsługiwać.

Rozbudowa strategii oświatowej
Pomożemy w rozbudowie strategii oświatowej w Państwa samorządzie.Przedstawimy wyniki zaawansowanych analiz, które należy uwzględnić w strategii oświatowej, tak aby działania Państwa w zakresie rozwoju oświaty w przyszłości, znajdowały najlepsze oparcie w polityce opartej na dowodach.

Przeszkolimy pracowników samorządu, zautomatyzujemy procesy
Pokażemy, jak w prosty sposób pozyskiwać dane i wyliczać wskaźniki i kwoty niezbędne do:

 1. wyliczania właściwej wysokości dotacji dla dotowanych przez samorząd szkół i placówek;
 2. spełniania wymogów przeznaczania na kształcenie specjalne wydatków nie mniejszych niż przewidziane na ten cel w subwencji oświatowej;
 3. oceny poziomu finansowania każdej ze szkół i placówek poprzez subwencję oświatową.
 4. weryfikacja arkuszy organizacyjnych
 5. weryfikacja SIO

W powyższym zakresie przeszkolimy Państwa pracowników i, jeśli to się okaże konieczne, wspólnie zbudujemy mechanizmy upraszczające procedury związane z wyliczaniem wskaźników i kwot na bazie systemów funkcjonujących w Państwa samorządzie. Wykonamy dla Państwa Excele, które będą pomocne w liczeniu powyższych wskaźników, tak aby po uzupełnieniu danymi obliczenia były wykonywane automatycznie w kolejnych latach. Oszczędzą Państwo czas i będą mieli pewność, że wykonane obliczenia są prawidłowe.

Prezentacja raportu w samorządzie
Dokonamy prezentacji przeprowadzonych analiz przed przedstawicielami wskazanymi przez JST. W przypadku wdrażania zmian, zasadnym jest prezentacja przez nas wdrażanych rozwiązań przed zainteresowanymi grupami (mieszkańcy, nauczyciele, radni).

Oferta dopasowana indywidualnie
Zakres usługi będzie uzgadniany z Państwem indywidualnie. Tym samym cena również będzie dostosowana do zakresu usługi. Mogą zdecydować się Państwo na analizę w ograniczonym zakresie, np. analiza arkuszy organizacyjnych szkół, sprawdzenie poprawności danych wprowadzonych do SIO.
Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty w odniesieniu do konkretnego przypadku. Po wstępnej, wspólnej ocenie sytuacji, spotkamy się z Państwem na miejscu w celu ustalenia dalszych szczegółów naszej pomocy.

Sprawdzimy, czy wykonywane działania z zakresu finansowania oświaty są zgodne z przepisami prawa i zoptymalizowane finansowo

Często zdarza się, że mają Państwo potrzebę sprawdzenia, czy wykonywane przez Państwa działania z zakresu finansów oświatowych są prawidłowe i zgodne z przepisami prawa. Szukają Państwo również sposobów na optymalizację procesów lub zmniejszenie obciążeń budżetowych. Zagadnienia mogą dotyczyć konkretnego obszaru. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym przypadku. Chętnie przedyskutujemy z Państwem problem i spotkamy się na miejscu aby poznać więcej szczegółów i zaproponować formę wsparcia.

Pozwalamy sobie wymienić przykładowe obszary pomocy, wiedząc, że rzeczywistość jest znacznie bogatsza:

a) Subwencja oświatowa:

 1. szacowanie wysokości subwencji ostatecznej na podstawie informacji o wysokości subwencji wstępnej – jak dobrze planować budżet na oświatę na podstawie subwencji wstępnej, by nie być zaskoczonym zmianą wysokości subwencji ostatecznej;
 2. prognozowanie wysokości dochodów subwencyjnych w perspektywie wieloletniej;
 3. określanie poziomu finansowania każdej ze szkół i placówek poprzez subwencję oświatową;
 4. użyteczne informacje zawarte w metryczkach oświatowych – jak czytać metryczkę;
 5. spersonalizowane szkolenie z zasad podziału subwencji oświatowej i jej planowania;
 6. weryfikacja subwencji na nowym SIO – sprawdzimy czy szkoły i placówki prawidłowo wypełniają SIO, sprawdzimy zgodność danych wprowadzonych do SIO z arkuszami organizacyjnymi i dokumentami, które posiada samorząd, pomożemy samorządowi zweryfikować poprawność danych wprowadzonych do SIO;

b) Dotacje dla szkół i placówek niesamorządowych:

 1. kompleksowy audyt dotacji udzielanych przez samorząd dla przedszkoli, szkół i placówek dotowanych – sprawdzenie prawidłowości udzielanych dotacji przez samorząd;
 2. analiza i obliczenie wybranego wskaźnika (np. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych itd.) na podstawie danych przesłanych przez samorząd – przesłanie Excela z wyliczeniami, tak aby w kolejnych latach samorząd dysponował gotowym wzorem do wyliczeń;
 3. wyliczenie/sprawdzenie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, przed oraz po aktualizacji;
 4. wyliczenie/sprawdzenie wysokości wskaźnika zwiększającego dla szkół publicznych, przed oraz po aktualizacji;
 5. wyliczenie/sprawdzenie wysokości kwot dotacji opartych o subwencję oświatową w zależności od cech dotowanego ucznia;
 6. automatyzacja procesu określania wysokości dotacji w oparciu o subwencję oświatową;
 7. wyliczenie/sprawdzenie kwot dotacji po aktualizacji, w tym sprawdzenie prawidłowości wyrównania dotacji;
 8. sprawdzenie prawidłowości zastosowania mechanizmu ograniczającego wahania miesięcznych transz dotacji;
 9. automatyzacja procesu aktualizacji i wyrównania dotacji w danym samorządzie dla każdej dotowanej placówki przy zmiennej liczbie uczniów;
 10. ustalenie poszczególnych kwot dotacji dla każdej dotowanej placówki – weryfikacja prawidłowości przekazywania dotacji dla każdej placówki w ciągu roku budżetowego we właściwej wysokości, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości – wskazany i opisany zostanie jej rodzaj oraz sposób naprawy błędu;
 11. analiza zasad i sposobu rozliczania się z innymi gminami, w przypadkach, w których do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci z innych gmin;
 12. raport z audytu prezentowany i omówiony przed samorządem, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi wyliczeń oraz przekazaniem danych, na podstawie których wykonano obliczenia;

c) System Informacji Oświatowej:

 1. sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych przez Państwa pracowników – zakres i skala do wspólnego ustalenia;
 2. szkolenie w zakresie wprowadzania danych SIO zarówno dla pracowników szkół i palcówek, jak i pracowników samorządu;
 3. automatyzacja wprowadzania danych do SIO przez pracowników szkół i placówek;
 4. weryfikacja poprawności danych wprowadzonych do SIO przez szkoły i placówki pod kątem poprawności naliczenia subwencji oświatowej – sprawdzimy czy szkoły i placówki prawidłowo wypełniają SIO, sprawdzimy zgodność danych wprowadzonych do SIO z arkuszami organizacyjnymi i dokumentami, które posiada samorząd, pomożemy samorządowi zweryfikować poprawność danych wprowadzonych do SIO;
 5. automatyzacja procesu weryfikacji danych subwencyjnych przez samorząd, tak aby samorząd mógł w terminie zauważyć i poprawić błędnie wprowadzone dane, które skutkują nieodwracalnym zmniejszeniem subwencji oświatowej;

d) Arkusze organizacyjne szkół:

 1. analiza pod kątem jak najwyższego finansowania z subwencji oświatowej;
 2. analiza wynagrodzeń i zatrudnienia;
 3. redukcja kosztów;

e) Przeznaczanie środków na kształcenie specjalne:

 1. określenie/sprawdzenie właściwej wysokości subwencji oświatowej na kształcenie specjalne – kwoty podawane przez MEN nie muszą być kwotami ostatecznymi;
 2. wskazanie kategorii wydatków podlegających rozliczeniu w zależności od rodzaju szkoły lub placówki – poste metody rozliczania;
 3. wskazanie różnic między wymogami przepisu ustawy a wymogami sprawozdawczości budżetowej;
 4. obliczenie wzoru z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – stworzenie Excela, który w kolejnych latach automatycznie liczy wzór po wpisaniu danych przez samorząd;

f) Dotacje z budżetu państwa (podręcznikowa, przedszkolna, stypendialna itd.):

 1. weryfikacja informacji i wniosków składanych przez dyrektorów szkół dla dotacji podręcznikowej;
 2. konstruowanie wniosków do wojewody o udzielenie dotacji;
 3. rozliczenie 1% na obsługę zadania zapewnienia podręczników i ćwiczeń dla uczniów;
 4. rozliczenie dotacji podręcznikowej w nowej formule;
 5. dotacja na stypendia. Zmniejszony wkład własny przy stypendiach i zasiłkach szkolnych. Na co uważać, żeby nie stracić prawa do zmniejszonego wkładu. Wpływ obecnych działań samorządu na przyszłoroczną wysokość dotacji na stypendia, szacowanie przyszłorocznej wysokości dotacji;
 6. dotacja przedszkolna – rozliczenie.

W powyższym zakresie, jeśli będą Państwo zainteresowani, przeszkolimy Państwa pracowników i zostawimy im wspólnie budowane narzędzia i wiedzę umożliwiającą im dokonywanie samodzielnie właściwych operacji.

Zakres usługi będzie uzgadniany z Państwem indywidualnie. Tym samym cena również będzie dostosowana do zakresu usługi. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty w odniesieniu do konkretnego przypadku. Po wstępnej, wspólnej ocenie sytuacji, spotkamy się z Państwem na miejscu w celu ustalenia dalszych szczegółów naszej pomocy. Jeśli zagadnienie okaże się możliwe do rozwiązania zdalnie – pomożemy państwu szybciej.

Rozbudowa strategii oświatowej

Pomożemy w rozbudowie strategii oświatowej w Państwa samorządzie poprzez uwzględnienie w niej wyników zaawansowanych analiz, tak aby działania Państwa w zakresie rozwoju oświaty w przyszłości, znajdowały najlepsze oparcie w polityce opartej na dowodach.

Zakres usługi będzie uzgadniany z Państwem indywidualnie. Tym samym cena również będzie dostosowana do zakresu usługi. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty w odniesieniu do konkretnego przypadku. Po wstępnej, wspólnej ocenie sytuacji, spotkamy się z Państwem na miejscu w celu ustalenia dalszych szczegółów naszej pomocy.

Szybkie odpowiedzi na bieżące zagadnienia i wyliczenia na odległość

a) Często w obszarze finansowania pojawiają się sytuacje, w których potrzebujecie Państwo szybkich i profesjonalnych odpowiedzi na pojawiające się nieoczekiwanie problemy. Dotyczą one wątpliwości, co do interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych przypadków. W ramach naszej usługi będą mogli Państwo w dowolnym czasie zadać nam do 5 pytań telefonicznie lub mailowo z następującego obszaru:

 1. subwencja oświatowa;
 2. dotacje dla szkół i placówek niesamorządowych;
 3. System Informacji Oświatowej;
 4. przeznaczanie środków na kształcenie specjalne;
 5. dotacje z budżetu państwa (podręcznikowa, przedszkolna, stypendialna).

Na zadane pytania odpowiemy, zgodnie z Państwa życzeniem, telefonicznie lub mailowo.

Jeśli zadadzą Państwo pytanie do godziny 15:00 danego dnia roboczego to odpowiemy na nie najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia roboczego. Jeśli nie uda się nam tak szybka odpowiedź zwrócimy Państwu 20% wpłaconych środków za każde pytanie, na które odpowiemy po terminie. Usługa wymaga aktywowania poprzez napisanie do nas pierwszego pytania wraz z wyrażeniem chęci skorzystania z usługi 5 pytań (w tytule bądź treści maila prosimy o dopisanie „Usługa 5 pytań”). Jeżeli zależy Państwu na szybkiej i fachowej odpowiedzi, to jesteśmy do dyspozycji.

Koszt takiej usługi wynosi 600 zł.

b) Podczas kalkulacji wielu kwot i wskaźników w działalności oświatowej samorządu pojawiają się szczegółowe wątpliwości, co do sposobu postępowania. Bywa, że ze względu na duże znaczenie dla budżetu jednostki, chcieli by Państwo skonsultować sposób obliczania konkretnych kwot lub wskaźników z fachowcami z branży, a terminy obowiązujące w przepisach prawa uniemożliwiają znalezienie tych fachowców w normalnym trybie.

Proponujemy Państwu wsparcie w takich sytuacjach drogą elektroniczną. Możemy porozumiewać się za pomocą maili, telefonów czy wideorozmów. Wystarczy, że uzgodnimy wcześniej sposób kontaktu, terminy, zakres wsparcia i oczywiście cenę. Będziemy do Państwa dyspozycji w sposób najbardziej dla Państwa dogodny i przede wszystkim szybki, zachowując przy tym najwyższe standardy profesjonalizmu.

W czym możemy Państwu pomóc?

Zaufaj specjalistom