Nowy system informacji oświatowej

Naliczanie subwencji na nowym SIO – zmiany w prawie

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym do naliczenia subwencji oświatowej na 2020 rok zostaną wykorzystane dane pochodzące z nowego systemu informacji oświatowej.
W art. 50 ustawy o systemie informacji oświatowej została ustanowiona procedura subwencyjna na nowym SIO.
Ministerstwo nowelizując Kartę Nauczyciela zmieniło także art. 50 ustawy o SIO (ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287). Jest to najważniejsza zmiana w ustawie o SIO, z którą samorządy i szkoły muszą dokładnie się zapoznać.

Zgodnie z wprowadzonymi od września zmianami, regulacje art. 50 i procedury subwencyjnej będą następujące:
1. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO zawartych w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, według stanu na dzień 30 września, a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych według stanu na dzień 10 października, są sporządzane:
1) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;
2) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministrów
Komentarz: subwencja na nowym SIO będzie naliczana według stanu na dzień 30 września. Wszystkim uczniom należy z odpowiednią datą rozpocząć okres nauki i przypisanie do oddziału oraz uzupełnić inne dane subwencyjne, a także wszystkim nauczycielom odpowiednio wprowadzić daty umów i inne dane subwencyjne. Te daty będą wykorzystane do wyjęcia stanu na dzień 30 września z nowego SIO.

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO jednostkom samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 15 grudnia, a jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym.
Komentarz: zestawienia subwencyjne (uczniowie po wagach oraz etaty nauczycieli po stopniach awansu zawodowego) będą udostępniane nie później niż do dnia 15 grudnia – wtedy będzie dostępny już projekt rozporządzenia ministra w sprawie podziału subwencji na dany rok, zawierający wartości poszczególnych wag. Uwaga: wcześniej w ustawie był zapisany termin 17 października, ale został on zmieniony na termin nie późniejszy niż 15 grudnia.

3. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają prawdziwość danych zawartych w zestawieniach.
3a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może przedłużyć termin potwierdzenia prawdziwości danych, o którym mowa w ust. 3, przez jednostki samorządu terytorialnego.
Komentarz: zestawienia subwencyjne będą potwierdzane przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od udostępnienia zestawień. Minister może ten termin przedłużyć. Uwaga: wcześniej w ustawie było zapisane, że samorządy potwierdzają zestawienie w ciągu 30 dni roboczych, ale wprowadzona zmiana stanowi, że jest to termin 30-dniowy (razem z dniami wolnymi od pracy).

4. W celu potwierdzenia prawdziwości danych, dane zawarte w zestawieniach, o których mowa w ust. 1, są porównywane z danymi, którymi dysponuje jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkoły i placówki oświatowe, w szczególności z danymi posiadanymi w związku ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością prowadzonej szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz w związku z udzielaniem i rozliczaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
Komentarz: Samorząd potwierdzając dane musi sprawdzić ich poprawność. Jest to zadanie trudne, gdyż samorząd nie ma bezpośredniego wglądu do baz danych SIO szkół. W październiku udostępnimy Państwu usługę wspomagającą samorządy w tym zadaniu. Będziemy wskazywać potencjalne błędy popełnione przez szkoły i rekomendować w jaki sposób je usunąć, aby dane przekazane do SIO były poprawne.

5. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkołę lub placówkę oświatową stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO przez szkołę lub placówkę oświatową lub poweźmie wątpliwość co do prawdziwości tych danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy danych SIO oraz informuje szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała dane do bazy danych SIO, o konieczności sprawdzenia przekazanych danych.
6. Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO dane, których dotyczy powiadomienie, o którym mowa w ust. 5:
1) potwierdza prawdziwość danych w bazie danych SIO oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową lub
2) dokonuje modyfikacji danych i przekazuje do bazy danych SIO zmodyfikowane dane oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest ponownie udostępniane w bazie danych SIO w celu potwierdzenia odpowiednio przez jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową prawdziwości danych.
Komentarz: każda szkoła będzie potwierdzała prawdziwość zestawienia subwencyjnego dla swojej szkoły wprowadzonego do SIO. Jeżeli samorząd uzna, że szkoła popełniła błąd, będzie przekazywać odpowiedni komunikat do SIO. Szkoła wówczas może zmodyfikować dane lub ponownie je potwierdzić. Takie działanie spowoduje, że zestawienie subwencyjne zostanie zmodyfikowane i ponownie udostępnione do potwierdzenia.

Pozostałe zmiany, które wprowadzone zostają od września w ustawie o SIO:
1) poszerzenie zakresu danych przekazywanych do SIO o datę przeniesienia nauczyciela do innej szkoły,
2) dane ucznia będą zanonimizowane po 5 latach, a dane nauczyciela bez zmian po 10 latach,
3) minister ustalając wysokość opłat za udostępnianie raportów z bazy danych SIO będzie uwzględniał pracochłonność oraz stopień skomplikowania raportów